KARLSTAD K35

KARLSTAD K35 Swedish Navy

Hi I am Chris from Kiel in Germany.